İhaleye 3 gün kala vergiye kayıt olan bir mühendis ihaleye girebilir mi? yoksa ilan tarihinden önce vergi kaydın olması mı gerekir?

Yayın Tarih: 11.03.2017 02:03
Özet

Hocam merhabalar. Ihale ilan tarihinden sonra hatta ihaleye 3 gün kala vergiye kayit olan bir muhendis ihaleye girebilirmi yoksa ilan tarihinden once vergi kaydinolmasi mi gerekir. Idari sartnamede buna benzer bisey goremedm aydinlatirsaniz cok sevinirim


Hocam merhabalar. Ihale ilan tarihinden sonra hatta ihaleye 3 gün kala vergiye kayit olan bir muhendis ihaleye girebilirmi yoksa ilan tarihinden once vergi kaydinolmasi mi gerekir. Idari sartnamede buna benzer bisey goremedm aydinlatirsaniz cok sevinirim


Benzer Yazılar

Cevabımız

İhale uygulama yönetmeliklerinde Yapım işleri uygulama yönetmeliği 52 nci  maddesinde  vergi SGK vb isteklerin ihale tarihi itibariyle istendiğinden yine YİUY 38 nci maddesinde

Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

MADDE 38 – (1) (Değişik:RG-8/9/2009-27343; Değişik fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./4. md.) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir. “ ihale tarihi itibariyle istendiğinden ,Kanun koyucu açısından önem arz eden husus ihale tarihi olmaktır.

Bu durumda ,ihaleye 3 gün kala vergiye kayıt olan bir mühendis gerekli yeterlilikle ilgili şartları karşılarsa ihaleye girebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap