Kısmi teklifte ihale üzerinde kalan kısımlar için ayrı sözleşme imzalanmış yükleniciye tek iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi?

Özet

Mevzuata aykırılığın belgeyi düzenleyen idareden kaynaklandığı, anılan isteklinin yüklenici olarak, mevzuata uyarınca aynı ihalenin 3 kısmına ilişkin tek sözleşme kapsamında gerçekleştirmiş olması gereken iş tutarıyla elde ettiği iş deneyiminin, ihaleye sunduğu iş bitirme belgesinin düzenlenmesi için gerekli olan ve ilgili idarece gönderilen belgelere göre, başvuru konusu ihalede idari şartnamenin 7.5.1 ve 7.6 maddelerinde aranan iş deneyimi şartlarını karşıladığının anlaşıldığı dikkate alındığında, bu aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/013

Gündem No

: 55

Karar Tarihi

: 18.02.2015

Karar No

: 2015/UH.III-596

 

Şikayetçi: 

E…lan İnş.Nak.Taah.Yemek Gıda Tem.Tur.Kömür Maden Güv.San.Tic.Ltd.Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

G…neÜniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

05.01.2015 / 539 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/156560 İhale Kayıt Numaralı "G…neÜniversitesi Personel Taşıma Amaçlı Servis Aracı Kiralama" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

E…lan İnş.Nak.Taah.Yemek Gıda Tem.Tur.Kömür Maden Güv.San.Tic.Ltd.Şti.,

Hasanbey Mah. Cumhuriyet Cad.

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

G…neÜniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Sitesi Yanı 29100 GÜMÜŞHANE

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/156560İhale Kayıt Numaralı “G…neÜniversitesi Personel Taşıma Amaçlı Servis Aracı Kiralama” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            G…neÜniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 15.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “G…neÜniversitesi Personel Taşıma Amaçlı Servis Aracı Kiralama” ihalesine ilişkin olarak E…lan İnş.Nak.Taah.Yemek Gıda Tem.Tur.Kömür Maden Güv.San.Tic.Ltd.Şti.nin 17.12.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.12.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.01.2015tarih ve 539 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/43 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin, kısmi teklife açık olarak ihale edilmiş hizmet işi kapsamında imzalanan üç ayrı sözleşmenin toplamı belge tutarı olacak şekilde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak birden fazla sözleşmeye ilişkin olarak düzenlendiği, mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesi geçersiz olduğundan söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak idarece belgeyi düzenleyen idareden bu hususa ilişkin açıklama talep edilmeden sadece belgenin kendileri tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin ve herhangi bir hata olup olmadığının sorulduğu,

2) Aynı iş deneyim belgesinin ilgili olduğu hizmet işi kapsamında işin süresi olan 312 gün tamamlanmamış olmasına rağmen iş deneyim belgesi düzenlenmesinin de mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci ve 2’nci iddialarına ilişkin olarak:

 

            Şikâyete ilişkin idarenin cevabında “… iş bitirme belgesini düzenleyen G…neBelediyesi’ne söz konusu belgenin taraflarınca düzenlenip düzenlenmediği ve hata / eksik içerip içermediğine ilişkin yazılı başvuruda bulunulmuştur.

İlgili kurum 22.12.2014 tarih ve 46968029-934.99-230 sayılı yazısında belgenin taraflarınca düzenlendiğini ifade ederek, yazıda herhangi bir hata veya eksikliğe vurgu yapılmamıştır.

Bu bağlamda G…neBelediyesi’nin ilgi tarih ve sayılı yazısı gereğince ilgili iş deneyim belgesinin Kamu İhale Kanunu’na ve ihale dokümanına uygun olduğu görülmüş ve başvurunuzun reddine karar verilmiştir” ifadelerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

…” hükmü,

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…

Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde  “…

(4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) İş bitirme belgelerine, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

            (2) Bu tutar;

            a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dahil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

            …

            KDV hariç olarak belirlenir.” hükmü,

 

Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İhale komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50’nci maddesinde “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.

            (2) İhale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedilikle karşılanır.” hükmü,

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hizmetin kabulü” başlıklı 44’üncü maddesinde “…

b) Sürekli Nitelikteki İşlerde:

Kontrol teşkilatının Genel Şartname gereğince tuttuğu kayıtlar ile yükleniciye yapılan ödemelere ilişkin belge ve kayıtlar idarece (a) fıkrasında öngörüldüğü şekilde kurulan kabul komisyonu tarafından esas alınır. Kabul komisyonu, yüklenicinin yapılan iş nedeniyle idareye karşı herhangi bir yükümlülüğünün kalmadığına karar verirse, üç nüshalı bir kabul belgesi düzenler ve bir nüshasını yükleniciye verir. Eğer yüklenicinin idareye karşı olan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği tespit edilirse, buna ilişkin sözleşmesinde belirtilen ceza ve kesintiler uygulanır ve kabul belgesi bundan sonra verilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4’üncü maddesinde “…

16.4.3. İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin ‘Kısmi teklife ilişkin açıklamalar’ başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.

…” açıklamaları bulunmaktadır.

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: G…neÜniversitesi Personel Taşıma Amaçlı Servis Aracı Kiralama

b) Miktarı ve türü:

En az 27+1Koltuk Kapasiteli 3 adet araç, En az 45 Koltuk Kapasiteli 1 adet Otobüs olmak üzere toplam 4 adet sürücülü Servis Aracı Kiralama Hizmet Alımı İşidir.

…” düzenlemesi,

Aynı şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. …

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektöre bedel içeren, tek bir sözleşmeye dayalı olarak yapılan her türlü araç kiralaması işi benzer iş olarak kabul edilecektir”düzenlemesi yapılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Fazıl C…lan tarafından teklifi kapsamında, idari şartnamenin 7.5.1 maddesi gereği olarak G…neBelediye Başkanlığının “2012/40729 İKN’li 6 Adet Araç Kiralama İşi” ile ilgili olarak düzenlenmiş 29.11.2013 tarihli iş bitirme belgesinin   (“İşin türü ve miktarı: 1 yıl süreli araç kiralama işi”, ”Sözleşme tarihi: 15.05.2012”, “Kabul tarihi: 14.05.2013”, “Sözleşme bedeli”, “Toplam sözleşme tutarı” ve “Belge tutarı: 86.730,00 TL”) sunulduğu,

İdarece şikayet başvurusu üzerine, iş deneyim belgesini düzenleyen G…neBelediye Başkanlığına gönderilen 18.12.2014 tarihli yazı ile  “… iş bitirme belgesinin Belediyenizce düzenlenip düzenlenmediği,  içeriğinde  hata  veya  eksiklik  olup  olmadığının …   bildirilmesi ve onaylı bir örneğinin gönderilmesi” istendiği,

G…neBelediye Başkanlığının 22.12.2014 tarihli yazısında “… iş bitirme Belediyemiz İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olup 6 araçlık Araç Kiralama İşinin 3 araçlık kısmı Fazıl C…lan isimli yüklenicide kaldığı ve bu verilen iş bitirme belgesi aynı statüyü de taşıdığı için işbu iş bitirme belgesi düzenlenmiş olup şahsın kendisine verilmiştir” denildiği ve idareye yapılan şikayet başvurusunun reddedildiği tespit edilmiştir.

Diğer taraftan EKAP üzerinden İKN’ye göre yapılan sorgulama sonucunda “2012/40729 İKN’li 6 Adet Araç Kiralama İşi” hizmet alımı ihalesine ilişkin idari şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir” düzenlemesinin yapıldığı, ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde de ihale konusu hizmet işinin kısımlarının “1. Şoförüyle Birlikte Kapalı Kasa Çift Kabin Kamyonet Kiralama (1 Adet) (312 gün),

2. Şoförüyle Birlikte Damperli Kamyonet Kiralama (1 Adet) (312 gün),

3. Şoförüyle Birlikte Çift Kabinli Pikap Kiralama  (1 Adet) (312 gün),

4. Şoförüyle Birlikte Binek Otomobil Kiralama (1 Adet) (312 gün),

5. Şoförüyle Birlikte Damperli Kamyonet Kiralama (1 Adet) (312 gün),

6. Şoförüyle Birlikte Damperli Kamyonet Kiralama (1 Adet) (312 gün)” şeklinde düzenlendiği,

“2012/40729 İKN’li 6 Adet Araç Kiralama İşi” hizmet alımı ihalesine ilişkin idari şartnamede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlen isteklilerle her kısım için ayrı ayrı sözleşme yapılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca 15.01.2015 tarihli yazı ile G…neBelediye Başkanlığından “…86.736,00 TL sözleşme ve belge tutarındaki iş bitirme belgesinin, anılan yüklenici ile idare… arasında imzalanmış yukarıda belirtilen tutardaki tek sözleşmeye ilişkin olarak mı, yoksa toplamları aynı tutara denk gelen birden fazla sözleşmeye ilişkin olarak mı düzenlendiği” sorulmuş ve tevsik edici belgeler istenmiştir.

G…neBelediye Başkanlığının 19.01.2015 tarihli yazısında … 2012/40729 İKN’li 1 yıl süreli araç kiralama işi ile ilgili tek bir ihale yapılmış olup fakat 6 kısımdan oluşmaktadır. 1. kısım, 3. kısım ve 5. kısım Fazıl C…lan’da kalmış ve her kısım için 3 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmelerin; 1. kısım sözleşme bedeli 30.576,00 TL olup iş bitimindeki hakkediş bedeli 30.250,00 TL, 3. kısım sözleşme bedeli 24.960,00 TL olup iş bitimindeki hakkediş bedeli 24.160,00 TL ve 5. kısım sözleşme bedeli 31.200,00 TL olup iş bitimindeki hakkediş bedeli 29.546,00 TL’dir.

İhale konusu işle ilgili olarak düzenlenen iş deneyim belgesi 3 kısım iş birleştirilerek düzenlenmiştir.” ifadelerine yer verilmişitr.

Belgeyi düzenleyen idarece gönderilen sözleşme ve faturalardan ise;

İhale üzerinde bırakılan Fazıl C…lan ile iş bitirme belgesinin ilgili olduğu “2012/40729 İKN’li 6 adet Araç Kiralama İşi” hizmet alımı ihalesinin 1. kısmı “Çift Kabinli Kamyonet Kiralama” için 30.576,00 TL (= 312 gün x 98 TL) sözleşme bedelinde, 3. kısmı “Çift Kabinli Pikap Kiralama” için 24.960,00 TL (= 312 gün x 80 TL) sözleşme bedelinde ve 5. kısmı “Damperli Kamyonet Kiralama” için 31.200,00 TL (= 312 gün x 100 TL) sözleşme bedelinde olmak üzere 14.05.2012 tarihinde üç adet sözleme imzalandığı,

Sözleşmelere göre işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 312 gün olduğu,

15.05.2012 tarihinde işe başlandığı tarihten sonra 18.06.2012 ila 16.05.2013 tarihleri arasında 12’şer hakediş kapsamında 1. kısmı “Çift Kabinli Kamyonet Kiralama” için 29.596,00 TL, 3. kısmı “Çift Kabinli Pikap Kiralama” için 24.160,00 TL ve 5. kısmı “Damperli Kamyonet Kiralama” için 30.200,00 TL ödemenin, yüklenici tarafından idareye teklif edilen birim fiyatlar üzerinden 302’şer gün çalışma sonucunda 15.06.2012 ila 15.05.2013 tarihleri arasında aylık olarak düzenlenmiş toplam 36 (= 3 x 12) adet fatura  karşılığında yapıldığı anlaşılmıştır.

Buna göre iş bitirme belgesinin ilgili olduğu kısmi teklife açık hizmet alımı ihalesi sonucunda, idari şartnamede bu yönde bir düzenleme yapılmamış olmasına rağmen Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.4.3. maddesindeki açıklamaya aykırı olarak aynı yüklenici ile üç ayrı kısım için 3 ayrı sözleşme imzalandığı,

İşin sözleşmede öngörülen bedele göre gerçekleştirilen miktar (302 gün) üzerinden yapıldığı, idarece gerçekleştirilen iş karşılığı yükleniciye yapılan ödemelere ilişkin belge ve kayıtların tutulduğu, yüklenicinin sözleşme kapsamında idareye karşı olan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğine dair idarece yapılmış bir tespit bulunmadığı,

Ancak üç ayrı sözleşmenin toplam bedeli üzerinden tek bir iş bitirme belgesi düzenlendiği,

Bununla birlikte belge tutarının da Yönetmeliğin yukarıda yer verilen 46’ncı maddesine aykırı olarak sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden [302 gün x (1.kısım için teklif edilen birim fiyat + 3.kısım için teklif edilen birim fiyat + 5.kısım için teklif edilen birim fiyat)]  değil toplam sözleşme bedeli üzerinden [312 gün x (1.kısım için teklif edilen birim fiyat + 3.kısım için teklif edilen birim fiyat + 5.kısım için teklif edilen birim fiyat)] düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu iş bitirme belgesinin ait olduğu hizmet işi ile ilgili olarak yüklenici Fazıl C…lan’a iş bitirme belgesi düzenlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, belgeyi düzenleyen idarece, kısmi teklife açık “2012/40729 İKN’li 6 adet Araç Kiralama İşi” hizmet alımı ihalesinin 1, 3 ve 5. kısımları üzerinde kalan yüklenici ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.4.3. maddesi uyarınca tek bir sözleşme düzenlenmesi ve belge tutarının da düzenlenen bu sözleşmede esas alınan teklif birim fiyatlar üzerinden gerçekleştirilen iş miktarına göre bulunan toplam tutara (83.956,00 TL) göre belirlenmiş olması gerekirken; mevzuata aykırı olarak yüklenici ile 3 ayrı sözleşme imzalandığı, bununla birlikte tek iş bitirme belgesi düzenlendiği, ancak belge tutarının toplam sözleşme bedeline (86.736,00 TL) göre belirlendiği tespit edilmiştir.

Dolayısıyla söz konusu iş bitirme belgesinin iptal edilerek mevzuata uygun olarak yeniden düzenlenmesinin ilgili idareye bildirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Ancak, idarelerin kısmi teklife açık hizmet alımı ihaleleri sonucunda bir isteklinin birden fazla kısma ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklif ettiğinin belirlenmesi halinde, idari şartnamede aksi bir hüküm yoksa bu istekli ile tek sözleşme imzalayacağı Kamu İhale Genel Tebliğinde açıkça belirtildiği, belgenin ilgili olduğu hizmet işi ile ilgili olarak kısmi teklife açık tek bir ihale yapıldığı ve idari şartnamede her kısım için ayrı sözleşme yapılacağı yönünde düzenleme bulunmadığı hususları da dikkate alındığında,

Belirlenen mevzuata aykırılığın belgeyi düzenleyen idareden kaynaklandığı, anılan isteklinin yüklenici olarak, mevzuata uyarınca aynı ihalenin 3 kısmına ilişkin tek sözleşme kapsamında gerçekleştirmiş olması gereken iş tutarıyla elde ettiği iş deneyiminin, ihaleye sunduğu iş bitirme belgesinin düzenlenmesi için gerekli olan ve ilgili idarece gönderilen belgelere göre, başvuru konusu ihalede idari şartnamenin 7.5.1 ve 7.6 maddelerinde aranan iş deneyimi şartlarını karşıladığının anlaşıldığı dikkate alındığında, bu aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) 4734 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) G…neBelediye Başkanlığının “2012/40729 İKN’li 6 Adet Araç Kiralama İşi” ile ilgili olarak Fazıl C…lan adına düzenlenmiş 29.11.2013 tarih ve 205 sayılı iş bitirme belgesinin iptal edilerek, adı geçen isteklinin iş deneyimini tevsik eden belgenin mevzuata uygun olarak düzenlenmesi hususunun belgeyi düzenleyen idareye bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap