Mal alımında mal tek seferde teslim edilecek ise sözleşme imzalanması zorunlu mudur?

Yayın Tarih: 05.05.2016 01:05
Özet

MAL ALIMLARINDA SÖZLEŞME İMZALAMAK ZORUNLU MU MAL TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKSE?


MAL ALIMLARINDA SÖZLEŞME İMZALAMAK ZORUNLU MU MAL TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKSE?


Üst Konuları: Mal Alımı İhaleleri

Cevabımız

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği/ Sözleşme tasarısı

      "MADDE 15 – (1) İdare, sözleşme tasarısını, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tip sözleşmeyi esas alarak hazırlar.

          (2) Tip sözleşmede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar; işin özelliğine ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

          (3) İdare tip sözleşmede düzenlenmeyen ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.

          (4) İhalelerde, Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir.

          (5) Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması zorunlu değildir." hükmüne göre hareket edilmedilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap