İhale konusu işin süresinin 90 gün olduğu, işe ait ödeneğin 2013 yılı içinde harcanması gerektiği, sözleşme imzalanması durumunda işin 2013 yılı içinde bitirilemeyeceği” gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale iptal edilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2250 Sayılı Kararında: Sözleşme tasarısının “İşe başlama ve bitirme tarihi’’ başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2250 Sayılı Kararında:

Sözleşme tasarısının “İşe başlama ve bitirme tarihi’’ başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.4.Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.12 – 01.04 tarihleri arasındaki 120 (yüzyirmi) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.’’ düzenlemesine yer verilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Ödeneklerin kullanılması” başlıklı 20’nci maddesinin (e) bendinde “Cari yılda kullanılmayan ödenekler yılsonunda iptal edilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Ön ödeme” başlıklı 35’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında  “…Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde ise üst yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur.

Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise; yılsonunda yüklenme artığı devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. Devredilen yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir.” hükmü yer almaktadır.

5018 sayılı Kanun’un 35’inci maddesine göre ödenek devri yapılabilmesi,

“1) Açılmış akreditiflerde, kredi artıklarının ertesi yıla taşmasına,

2) Sözleşmelerde ise;

a. Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmetlerin yerine getirilememesi veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamaması,

b. İlgili idarece ek süre verilmesi ve bu sürenin ertesi mali yıla taşması şartlarının birlikte gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır.” şartlarına bağlanmıştır.

İnceleme konusu ihalenin “2013 Yılı DSİ … Bölge Müdürlüğü Tesisleri Onarımı (Yapım) İşi”, ihale tarihinin 26.07.2013 olduğu, 28.08.2013 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin sonuçlandırıldığı, K… Nak. Tem. Ür. İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin 04.09.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun idarece reddi üzerine, başvuru sahibince 12.09.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, 13.11.2013 tarihli ve 2013/UY.I-4270 sayılı Kurul kararı ile düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Anılan Kurul kararının alındığı tarih olan 13.11.2013 tarihi itibariyle 2013 yılının tamamlanmasına 90 (doksan) günden daha az bir süre kaldığı ve söz konusu ihalenin 5018 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan şartları da taşımadığı anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanunun 39’uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen 5018 sayılı Kanun hükmünce inceleme konusu ihaleye ait ödeneğin 2013 yılı içinde kullanılmaması durumunda ödeneğin iptalinin söz konusu olduğu, düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin Kurul kararının alındığı 13.11.2013 tarihi itibariyle henüz sözleşme imzalanmamış olduğu ve yılın tamamlanasına 90 günden daha az süre kalmış olması nedeniyle, ihale konusu işe ait ödeneğin tamamının 2013 yılı içinde kullanılması imkanı kalmadığı gibi, işin bir kısmının sonraki yıl içerisinde yapılarak ödemenin sonraki yıl içinde gerçekleştirilmesi de anılan 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde mümkün olmadığından, “ihale konusu işin bakım onarım işi ve süresinin 90 gün olduğu, işe ait bütün ödeneğin 2013 yılı içinde harcanması gerektiği, sözleşme imzalanması durumunda işin 2013 yılı içinde bitirilemeyeceği” gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihalenin iptal edilmesi kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerektiği dikkate alındığında, idare tarafından teklif geçerlilik süresinin bitmesinin, ihalenin iptaline sebep olarak görülmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap