365 günü aşan “Malzemeli Mamul Yemek Alımı ve Sonrası Hizmetler” İhalesinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkıyla birlikte 5’nci maddeye göre de fiyat farkı verilmesi gerektiği hk.

Yayın Tarih: 11.11.2022 07:11
Özet

İhale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aşan bir hizmet alımı olduğu durumlarda,

 idari şartname ve sözleşmelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi, hizmet alımında kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının belirlenmesi ve bu doğrultuda ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmesinin gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru konusu yemek hizmet alımına ilişkin idare tarafından hazırlanan İdari Şartname’nin 46’ncı ve Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesinde “İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında Bedri Es Bakım Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde çalışan personele; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6’ncı maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 81 ve 83 üncü maddesine göre fiyat farkı ödenecektir.” şeklinde personele fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği, ancak yine dokümanda fiyat farkı hesabına esas ağırlık katsayıları ile malzemeli yemek hizmet alımına ilişkin alt endekslerin belirlenmediği görülmüştür.

 Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamaları ve tespitler neticesinde, ihale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aştığı bu sebeple işin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu olduğu, buna ilişkin mevzuata uygun düzenlemelerin dokümanda yer alması gerektiği, ihale dokümanında idare tarafından sadece personele fiyat farkı ödeneceğinin belirtildiği,

Ancak bu kapsamda fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmediği,

Ayrıca ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmediği,

Netice itibariyle fiyat farkı ödeneceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmesine rağmen katsayı ve endekslere ilişkin bir belirleme yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 


Toplantı No : 2022/050
Gündem No : 82
Karar Tarihi : 03.11.2022
Karar No : 2022/UH.II-1364

BAŞVURU SAHİBİ:

Osmanlı Kurumsal Hizmetler Danışmanlık A.Ş.

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/868263 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluş Mutfağında Malzemeli Mamul Yemek Alımı ve Sonrası Hizmetler” İhalesi 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 30.09.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kuruluş Mutfağında Malzemeli Mamul Yemek Alımı ve Sonrası Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Osmanlı Kurumsal Hizmetler Danışmanlık A.Ş. nin 26.09.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.09.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.10.2022 tarih ve 53916 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.10.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1108 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece hazırlanan İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda sözleşmenin uygulanması sırasında çalıştırılan personele “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın 6’ncı maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 81 ve 83’üncü maddelerine göre fiyat farkı ödeneceğinin belirtildiği, söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu kılındığı, bu kapsamda fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmesi gerektiği halde dokümanda bu belirlemelere yer verilmediği, yine ihale dokümanında malzemeli yemek hizmet alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks tablosunun 10 numaralı “Gıda ürünleri” sütunundaki sayı ve bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmediği, dolayısıyla fiyat farkı katsayılarına ve endekslerine yönelik bir belirleme yapılmadığı, fiyat farkı ile ilgili olarak yapılan ihale dokümanı düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “… l) Endeks Tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu…

ifade eder.” hükmü,

Anılan Esaslar’ın “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır:

 1. a) Sağlık Uygulama Tebliğinde fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında;

F = An x B x [(Sn/So)-1]

 1. b) Elektronik haberleşme hizmeti alımlarında;

F = An x B x [(En/Eo)-1]

 1. c) Diğer hizmet alımlarında;

F = An x B x ( Pn-1)

                       İn               AYn           Yn      G    Mn

Pn = a+ a2  —— + b1  —— + b2  —— + b3  —— + c ——

                       İo               AYo           Yo    Go            Mo

 (2) Formüllerde yer alan;

 1. a) F: Fiyat farkını (TL),
 2. b) B: 0,90 sabit katsayısını,
 3. c) An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),

ç) Pn:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1, a2, b1, b2, bve c değerlerinin ağırlık oranlarını temsil eden katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını,

 1. d) a1: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı,
 2. e) a2: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
 3. f) b1: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,
 4. g) b2: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

ğ) b3: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı

 1. h)c:  Makine  ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

ı) So: Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu ayda geçerli fiyatı,

 1. i) Sn: Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve sözleşmeye göre hizmetin gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli fiyatı,
 2. j) Eo: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri-Madde Sepeti ve Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu ayda geçerli ortalama fiyatı,
 3. k) En: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri-Madde Sepeti ve Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve sözleşmeye göre hizmetin gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli ortalama fiyatı,

ifade eder.

(3) Ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur. Katsayıların belirlenmesinde öncelikle a2, b1, b2, b3 ve c katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayı a1 katsayısı olarak alınır.

(4) Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)’den;

 1. a) İo, İn: İşçilikle ilgili temel asgari ücreti ve güncel asgari ücreti,
 2. b) AYo: Akaryakıt ürünleri için ihale tarihindeki satış fiyatını,

    AYn: Akaryakıt ürünleri için uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını,

 1. c) Go, Gn:  İhale konusu hizmet kapsamında yer alan malzeme ve diğer hizmetler için fiyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları,

ç) Yo, Yn: Diğer katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks Tablosunun 19 numaralı “Kok ve Rafine Petrol Ürünleri”, 19.1 numaralı “Kok Fırını Ürünleri”, 19.2 numaralı “Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,

 1. d)Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks Tablosunun 28 numaralı “Makine ve Ekipmanlar b.y.s.”, 28.1 numaralı “Genel Amaçlı Makineler”, 28.2 numaralı “Diğer Genel Amaçlı Makineler”, 28.3 numaralı “Tarım ve Ormancılık Makineleri”, 28.4 numaralı “Metal İşleme Makineleri ve Takım Tezgahları”, 28.9 numaralı “Diğer Özel Amaçlı Makineler” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,

ifade eder.

(5) Yukarıdaki endekslerden Go ve Gn için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve diğer hizmetlerin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları durumunda ise Go ve Gn endeksleri için Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki sayılar esas alınır. Ancak malzemeli yemek hizmeti alımlarında Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birinin veya birkaçının ihale dokümanında belirtilmesi gerekir.

(6) Elektronik haberleşme hizmeti alımı ihalelerinde kullanılacak olan Eo ve En fiyatlarına ilişkin olarak, her bir hizmet iş kalemi için ayrı ayrı olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksleri- Madde Sepeti ve Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan;

 1. a) Telefon Görüşme Ücreti (Şehiriçi),
 2. b) Telefon Kart Ücreti,
 3. c) Cep Telefonu Görüşme Ücreti,

ç) İnternet Ücreti,

 1. d) Telefon Görüşme Ücreti (Şehirlerarası),
 2. e) Telefon Görüşme Ücreti (Milletlerarası),
 3. f) Telefon Görüşme Ücreti (Sabit Hattan Cep Telefonuna),
 4. g) Telefon Görüşme Ücreti (Sabit),

fiyatlarından alıma konu iş kalemindeki hizmet türüne uygun olanlar idarelerce belirlenerek ihale dokümanında belirtilir.

(7) İşin gerçekleştirilmesinde kullanılacak malzeme ve makine ile ekipmanın niteliği dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas b1, b2, b3 ve c değerleri için aynı anda birden fazla endeks de belirlenebilir. Bu durumda, her bir endeksin nispi ağırlığı da belirlenir.

(8) Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, Endeks Tablosunun “Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” hükmü,

Anılan Esaslar’ın “Uygulama Esasları” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Bu Esaslara tabi hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

 1. a) Adı: Kuruluş mutfağında malzemeli mamul yemek alımı ve sonrası hizmetler
 2. b) Türü: Hizmet alımı
 3. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

 1. d) Kodu:
 2. e) Miktarı:
 3. Kısım Bedri Es Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü: 67480 adet yemek
 4. Kısım TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü: 48060 adet yemek

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer:
 2. Kısım: Bedri Es Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü (Yemek Kuruluşun Mutfağında Pişirilecek) Atatürk Mahallesi Sanayi Sitesi Üstü 22. Sokak No:39 Merkez/Tunceli
 3. Kısım: TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü (Yemek Kuruluşun Mutfağında Pişirilecek) İsmet İnönü Mahallesi 843. Sokak Huzurevi Blok No:2/Z01 Merkez / Tunceli” düzenlemesi,

 Anılan Şartname’nin “Fiyat Farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında Bedri Es Bakım Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Toki Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde çalışan personele;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6’ncı maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 81 ve 83 üncü maddesine göre fiyat farkı ödenecektir.

İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibariyle hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

İhale dokümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak brüt maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

Uygulama ayına ilişkin aylık ücret bordrosunda belirtilen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile idari şartnamede idarece öngörülen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı arasında farklılık olması halinde, bu değişiklik fiyat farkı hesabında dikkate alınır.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9.1’inci maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.11.2022; işi bitirme tarihi 31.12.2023” düzenlemesi,

Anılan Tasarı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde 14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında Bedri Es Bakım Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Toki Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde çalışan personele;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 81 ve 83 üncü maddesine göre fiyat farkı ödenecektir.

İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibariyle hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

İhale dokümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak brüt maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

Uygulama ayına ilişkin aylık ücret bordrosunda belirtilen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile idari şartnamede idarece öngörülen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı arasında farklılık olması halinde, bu değişiklik fiyat farkı hesabında dikkate alınır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aşan bir hizmet alımı olduğu durumlarda,

idari şartname ve sözleşmelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi, hizmet alımında kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının belirlenmesi ve bu doğrultuda ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmesinin gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru konusu yemek hizmet alımına ilişkin idare tarafından hazırlanan İdari Şartname’nin 46’ncı ve Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesinde “İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında Bedri Es Bakım Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile TOKİ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde çalışan personele; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6’ncı maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 81 ve 83 üncü maddesine göre fiyat farkı ödenecektir.” şeklinde personele fiyat farkı verileceğinin düzenlendiği, ancak yine dokümanda fiyat farkı hesabına esas ağırlık katsayıları ile malzemeli yemek hizmet alımına ilişkin alt endekslerin belirlenmediği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamaları ve tespitler neticesinde, ihale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aştığı bu sebeple işin yürütülmesi aşamasında fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu olduğu, buna ilişkin mevzuata uygun düzenlemelerin dokümanda yer alması gerektiği, ihale dokümanında idare tarafından sadece personele fiyat farkı ödeneceğinin belirtildiği,

Ancak bu kapsamda fiyat farkı hesaplama formülüne ilişkin ağırlık katsayılarının belirlenmediği,

Ayrıca ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki sayı veya bu endeksin alt endekslerinde belirtilen sayılardan uygun olan birine veya birkaçına yer verilmediği,

Netice itibariyle fiyat farkı ödeneceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmesine rağmen katsayı ve endekslere ilişkin bir belirleme yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

 

 


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap