Belediye şirketlerinin yapım, mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi midir?  Herhangi bir limit var mıdır? İstisna belgesi almak gerekir mi?

Özet

Belediye şirketlerinin yapım, mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi midir?  Herhangi bir limit var mıdır? İstisna belgesi almak gerekir mi?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye şirketlerinin yapım, mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi midir?  Herhangi bir limit var mıdır? İstisna belgesi almak gerekir mi?

Cevabımız

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında detaylı olarak açıklanmış ve bu kanuna göre harcamalarını yapacak kurum ve kuruluşlar belirtilmiştir.

Belediye şirketlerinin ilgili kamu ihale kanuna tabi olduğu 4734 sayılı Kanunun kapsam başlıklı 2. maddesinde;

“a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler tüzel kişiler,
  1. d)(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler” diye belirterek ,il özel idareleri ve belediyeler ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu kanun hükümlerine göre yürütülecektir. Yani belediye şirketleri, yine “normal” şirketlerden farklı olarak Kamu İhale Kanunu’na tâbidir.
Belediye Şirketlerinin 3-(G) İstisnaları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre; aynı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 14.877.509 TL’yi (01.02.2020– 31.01.2021 dönemi) aşmayan doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapmaları kaydıyla, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu 4734 sayılı Kanuna tâbi değildir. Sonuç olarak, belediye şirketinin doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için (belediye şirketinin faaliyet konusu altında bunların yazılı olması gerekir) yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 14.877.509 TL’yi aşmayan işler için Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ancak bu limiti aşmayan işler için Kamu İhale Kanununa tabi olmaması yani istisnadan faydalanabilmesi için Kamu İhale Kurumundan"istisna belgesi" alması gerekir. Belediye şirketi istisna belgesi alması durumunda şirketin ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde ve yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 14.877.509 TL’yi (01.02.2020– 31.01.2021 dönemi) aşmayan doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için istisna belgesi kapsamındaki mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Kanunundaki hükümlere tabi olmaksızın yerine getirebilecektir. Şirketin istisna belgesi bulunmaması veya istisna kapsamına girmeyen mal ve hizmet alımları, yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 14.877.509 TL’yi (01.02.2020– 31.01.2021 dönemi) aşması durumu ile yapım işleri için ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yerine getirmesi gerekmektedir.  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap