Pazarlık usulü ile taşıt alımı mümkün müdür? Dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Yayın Tarih: 29.12.2015 10:12
Özet

Üstadım İyi Günler 21/F İle Taşıt Alımı Yapılabilir mi? Yapılır ise 2.El Taşıt alınabilir mi? Teşekkürler


Üstadım İyi Günler 21/F İle Taşıt Alımı Yapılabilir mi? Yapılır ise 2.El Taşıt alınabilir mi? Teşekkürler


Üst Konuları: Taşıt Alımı

Cevabımız

237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinde “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne Şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.

Bütçe Kanunun "Mali kontrole ilişkin hükümler" başlıklı 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve zorunlu hâllere münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir." hükmü yer almaktadır.

İçişleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde, bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı "İl Valileri" taşıtları, gelir durumu müsait olan il özel idare bütçelerinden de satın alınabilir.

Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (dışişleri Bakanlığı müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin birinci ve ikinci sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilemez. Yerli muhteva oranı % 50'nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. Bu oranı artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Mevzuatta kullanılmış taşıt alımını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki ihale usullerinden açık  ihale usulü, pazarlık usulü (21/f) kullanılarak veya doğrudan temin yöntemi kullanılarak sıfır veya kullanılmış araç satın alınabilir.  Alınacak taşıt/taşıtların Bütçe Kanununda belirtilen şartların ve sınırlamaların (T Cetveli) dikkate alınması, yaklaşık maliyetinin aracın teknik özelliklerinin ayrıntılı şekilde belirlenerek piyasa şartlarına göre yapılması ve ihale dokümanında teknik özelliklerinin belirtilmesi önem arz etmektedir. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap